KİT personeline zam geldi

KİT personeline zam geldi
KİT'lerdeki personelin ücretlerine dair 2006 YPK kararı açıklandı. YPK kararının tam metni.Abone ol

KİT'lerdeki personelin ücretlerine dair 2006 YPK kararı  şöyle:

YÜKSEK PLANLAMA KURULU

Tarih :08.05.2006

Karar No : 2006/T-17

Konu : KİT'lerde 2006 Yılında Uygulanacak Ücretlerin Tespit Edilmesi.

Yüksek Planlama Kurulu'nca;

Devlet Personel Başkanlığı'nın 05.01.2006 tarih, 19020 sayılı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 16.01.2006 tarih, 442 sayılı ve 17.03.2006 tarihinde Maliye Bakanlığı, DPT Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığı'nın temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda düzenlenen tutanak dikkate alınarak; Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Bağlı Ortaklıklarının sözleşmeli personel ve kapsam dışı personeli ile bu kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçi ve tasfiye kurulu üyelerine 2006 yılında uygulanacak ücretlerin tespitine ilişkin ekli Kararın kabulüne karar verilmiştir.

YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI


Yüksek Planlama Kurulu'nca, 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere;

l. Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonların, temel ücret grupları itibariyle en düşük ve en yüksek temel ücretlerinin (EK-I)'de gösterildiği şekilde tespit edilmesine,

2.Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda çalışan sözleşmeli personelin temel ücretlerinde % 2.5 oranında artış yapılmasına, bu artışla bulunan temel ücretlerinin (EK-I)'deki temel ücret gruplarına ait en yüksek temel ücretleri aşmamasına ve sözleşme ücret tavanının 2.180- YTL'yi geçmemesine,

3.a.399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 ve ek l inci maddelerine tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında (bunlardan haklarında özelleştirme karan alınanlar dahil) çalışan kapsam dışı personelin ücretlerinde % 2.5 oranını aşmamak üzere artış yapmaya ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklık yönetim kurulunun yetkili kılınmasına,

b.399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışında kalan kamu bankaları (15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanuna tabi bankalar hariç) ile mezkur Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışında olup haklarında özelleştirme kararı alınan kuruluşlarda çalışan sözleşmeli personelin ücretlerinde % 2.5 oranını aşmamak üzere artış yapmaya ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklık yönetim kurulunun yetkili kılınmasına,

c.Bu şekilde yapılacak ücret düzenlemeleri sonucunda aylık ücret, her türlü sosyal yardımlar, zam, tazminat, ödenek veya diğer adlar altında yapılan ödemelerin (ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar dahil ve yönetim kurulu üyeliği ücreti ve ek ödemesi hariç) aylık ortalamasının;

I-Hiç bir şekilde 854- YTL'den düşük,

II-Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., Türkiye ihracat Kredi Bankası A.Ş., TPAO, BOTAŞ ve PETKİM Genel Müdürlüklerinde,

-Genel müdürler için 5.013-YTL,
-Diğer personel için 3.923-YTL'den yüksek,

III-Diğer kuruluşlarda,

-Genel müdürler için 4.082- YTL,
-Diğer personel için 2. 99 1 -YTL'den yüksek, olmamasına,

Aynca, yukarıdaki I fuar standı I nci bentde belirtilen TPAO, BOTAŞ ve PETKİM Genel Müdürlükleri personelinin ücretlerinde, tavan ücret miktarlarını geçmemek -kaydıyla ilave artış yapmaya ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklık yönetim kurulunun yetkili kılınmasına ve yukarıdaki II nci bentde belirtilen Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ve Türkiye ihracat Kredi Bankası A.Ş. ile III üncü bendinde belirtilen diğer kuruluşların personelinin ücretlerinde, tavan ücret miktarlarını geçmemek kaydıyla, SSK işveren prirn ödemeleri vb ek maliyetler hariç olmak üzere toplam personelin brüt ücret maliyet tutarının yüzde 5 'ini aşmayacak şekilde ilave artış yapmaya ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklık yönetim kurulunun yetkili kılınmasına,

4.854 sayılı Deniz iş Kanununa tabi personel çalıştıran kuruluşlarda başmühendis ile uzakyol kaptan/başmühendis ehliyetli bakım, onarım, donatım enspektörler grubunun ücret ve diğer haklarında gerekli düzenlemeleri yapmaya, ilgili kuruluş veya bakanlığın teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı 'mn yetkili kılınmasına,

5.a.399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine tabi yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçi ve tasfiye kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin (EK-II)'de gösterildiği şekilde tespit edilmesine,

b-Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının (özelleştirme kapsam ve programında olanlar dahil) yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerine, bu Kararın 6 ncı maddesinde belirtilen ikramiyelerle aynı tarihte olmak üzere iki aylık ücret tutarında ek ödeme yapılmasına,

6.Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında (özelleştirme kapsam ve programında olanlar dahil) çalışan memurlara iki maaş tutarında ikramiye ödenmesine ve ödemelerin 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde iki eşit taksit halinde yapılmasına,

7.Bu Karar kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda görevli olan personelden, birden fazla kuruluşta görev alanlara ancak bir görev için ücret ödenmesine,

8.Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarından olup özelleştirme işlemleri tamamlanan kuruluşların sözleşmeli ve kapsam dışı kamu personelinin ücretlerine, bu personelin sözleşmeli ve kapsam dışı statülerde bulunduğu sürelere ait bu Karardaki ücrer artışlarının hiçbir işlem yapılmaksızın aynen uygulanmasına,

9.27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi çerçevesinde, kamu iktisadı teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda çalışan sözleşmeli personele (Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü personeli hariç), her ay 1/1/2006-30/6/2006 tarihlerinde 40- YTL, 1/7/2006 tarihinden itibaren de 80- YTL eK ödeme yapılmasına, bu ek ödemenin damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamasma,ek ödemenin ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemelerin hesabında dikkate alınmamasına,

10.Bu Karar kapsamında bulunan sözleşmeli ve kapsam dışı personel ile yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçilerin ücretlerinde, 1/7/2006 tarihinden geçerli olmak üzere % 2.5 oranında artış yapılmasına,

11.Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında (özelleştirme kapsam ve programında olanlar dahil) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda çalışan sözleşmeli personelin ücretlerinde, sözleşmeli personelin dahil olduğu gruba ait en düşük ve en yüksek temel ücret miktarları arasında kalınması kaydıyla, görevin niteliği ve önemi, görev yerinin özelliği, personelin eğitim düzeyi ve hizmet süresi, görevde yükselme yönetmeliğine göre bir üst unvan grubuna ait ücret düzeyi gibi hususlar ile kuruluşun hiyerarşik yapısı ve mali imkanları dikkate alınarak ayarlama yapmaya ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklık yönetim kurulu yetkilidir. Yapılacak ayarlamalar sonucu oluşacak toplam maliyet artışının, söz konusu sözleşmeli personel grubuna ait toplam temel ücret maliyet tutarının yüzde 5 'ini aşmamasına,

karar verilmiştir.(EK-I)

SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINA AİT TEMEL ÜCRET GRUPLARI

GRUP l (EN DÜŞÜK TEMEL ÜCRET: 1.139-YTL...EN YÜKSEK TEMEL ÜCRET: 1.816-YTL)

Asistan, Asistan Hava Trafik Kontrolörü, Atölye Şefi, Avukat, Başasistan, Başeksper, Başkontrolör, Başmühendis, Başmimar, Baştabip, Baştabip Yardımcısı, Diş Tabibi, Eczacı, Eksper, Grup Başmühendisi, Hava Trafik Başkontrolörü, Hava Trafik Kontrolörü, Kaptan, Kılavuz Kaptan, Klinik Şefi, Kontrolör, Mimar, Müdür Yardımcısı, Mühendis, Pilot, Stajyer Hava Trafik Kontrolörü, Şehir Plancısı, Tabip, Teknik Amir, Teknik Şef, Teknik Uzman, Tekniker, Uzman (Tebabet Uz.Tüz.'ne Göre), Uzman Tabip, Veteriner.

GRUP 2 (EN DÜŞÜK TEMEL ÜCRET: 1.001-YTL...EN YÜKSEK TEMEL ÜCRET: 1.576-YTL)

Ajans Amiri, Amir, Bakteriyolog, Başdispeyçer, Başhemşire, BaşrepartitÖr, Biyolog, Çocuk Eğitimcisi, Çözümleyici, Dekoratör, Desinatör, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Eğitim Uzmanı, Ekonomist, Fizikçi, Fizikoterapist, Gar Şefi, İstasyon Şefi, İstatistikçi, İtfaiye Şefi, Jeofizikçi, Jeolog, Jeomorfblog, Kimyager, Kontrolör Yardımcısı, Laboratuar Şefi, Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi, Makinist (TCDD), Matematikçi, Muhasebeci, Mütercim, Öğretmen, Pedagog, Programcı, Psikolog, Sağlık Eğitimcisi, Sistem Analisti;' Sisıem Programcısı, Sivil Savunma Amiri, Sosyal Çalışmacı, Şef, Sefiren, Şube - Şef Yardımcısı(TCDD), Teknik Ressam, Teknisyen(Uçak Helikopter Teknisyeni-Uçucu), Tercüman, Uzman, Yöneylemci.

GRUP 3 (EN DÜŞÜK TEMEL ÜCRET: 933-YTL...EN YÜKSEK TEMEL ÜCRET; 1.378-YTL)

AFTN Memuru, AIM Memuru, AIS Memuru, Amir Yardımcısı, Antrenör, Başteknisyen, Başveznedar, Bilgisayar işletmeni, Dispeyçer, Ebe, FIC Memuru, Grafiker, Gümrük Memuru, Hemşire, Haberleşme Teknisyeni, Konstrüktör, Laborant, Makinist, Makinist YardımcısafJCDD), Muhasebeci Yardımcısı, Programcı Yardımcısı, Repartitör, Ressam, Revizör, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Sayman, Stajyer AIM Memuru, Sürveyan, Şef Yardımcısı, Teknisyen, Topograf, Uzman Yardımcısı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Veznedar, Unvanları 4 üncü Grupta Sayılanların Yükseköğrenimlileri. -

GRUP 4 (EN DÜŞÜK TEMEL ÜCRET; 868-YTL...EN YÜKSEK TEMEL ÜCRET: 1.2I2-YTL)

Anbar Memuru, Apron Memuru, Araştırmacı, ARFF Memuru, Aşçı, Ateşçi, Başdağıtıcı, Başpuantör, Daktilograf, Cer Muayene Memuru, Dağmcı(Posta İşletmesi), Endeks ve Faturalama Memuru, Dava Takip Memuru, Enformasyon Memuru, Gardfren, Gemi Adamı, Geçit Bekçisi(TCDD), Gişe Memuru, Haberleşme Memuru, Hostes, Hareket Memuru, İş Makinası Sürücüsü, İtfaiyeci, Kasiyer, Kondoktör, Katip(T.Şeker Fabrikaları), Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Köprü Operatörü, Makasçı, Makinist Yardımcısı, Manevracı, Memur, Mutemet, Pazarlama ve Dağıtım Memuru, Pazarlamacı, Puantör, Raportör, Reyon Memuru, Sağlık Teknisyen Yardımcısı, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Satış Memuru, Sekreter, Şoför, Tahsildar, Takip Memuru, Teknisyen Yardımcısı, Telekom Muhafızı, Tren Teşkil Memuru, Tuzla Memuru, Yol Çavuşu(TCDD), Unvanları 5 inci Grupta Sayılanların Yükseköğrenimlileri.


GRUP 5 (EN DÜŞÜK TEMEL ÜCRET; 832-YTL...EN YÜKSEK TEMEL ÜCRET: 1.082-YTL)

Bahçıvan, Bekçi, Çocuk Bakıcısı, Dağıtıcı, Garson, Gassal, Hastabakıcı, Hayvan Bakıcısı, Hizmetli, Kaloriferci, Kasap, Masör, Postacı, Terzi.

(EK –II)

399 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 34 ÜNCÜ MADDESİNE TABİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE DENETÇİ VE TASFİYE KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

l.Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu başkan ve üyelerine, l .204-YTL net aylık ücret verilir. Bu aylık ücretin her türlü vergi ve kesintileri ilgili kuruluş tarafından ödenir.

2.Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağh ortaklıklarında görevli tasfiye kurulu üyeleri ile bağlı ortaklık dertteçilerine, l inci maddede belirlenen aylık ücretin 3/4 ü oranında net aylık ücret ödenir.

3.Devletin, kanunla kurulmuş kamu kuruluşlarının, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bağlı ortaklıklarının iştiraklerinde, bunları temsilen yönetim, denetim ve tasfiye kurullarında görev alanlara ücret, prim, ikramiye, temettü ve sair adlar altında yapılacak ödemelerin yıllık net tutan; l inci maddede belirlenen miktarın yönetim kurulunda görev alanlar için 14 katını, denetim ve tasfiye kurullarında görev alanlar için 14 katının 3/4 ünü asamaz.

4.İştirak genel kurullarınca, ücret, "prim, ikramiye, temettü ve sair adlarla 3 üncü maddede belirtilen miktarlardan daha yüksek ödeme yapılması kararlaştırıldığı takdirde, aşan kısım iştirakler tarafından ilgililere ödenmeyerek temsil ettikleri kuruluşa yatırılmak suretiyle irat kaydettirilir.

S.Teşebbüs ve bağlı ortaklıklannm yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerinin, teşebbüs yönetim kurulunun muvafakati ile teşebbüs veya bağlı ortaklığın iştiraklerinde yönetim, denetim veya tasfiye kurullarında görev almaları halinde tahakkuk edecek ücret, temettü, prim ve sair haklan temsil olunan kuruluşa ödenir.

ö.Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilmiş bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerine, bu kuruluşlann sermayesindeki kamu payı % 50 nin altına düşünceye kadar l ve 2 nci maddelerdeki hükümler, bunların iştirakleri hakkında da 3, 4 ve 5 inci maddelerde yer alan hükümler uygulanır.

Ancak, özelleştirme kapsam ve programında olup hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören kuruluşlann kamu personeli oknayan yönetim kurulu başkanlanna, l inci maddede belirlenen aylık ücretin 3 katı net aylık ücret ödenir.

Memurlar NetKategori : ÇALIŞMA HAYATI